BẢNG GIÁ TIỂU PHẪU THUẬT

TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ  KHUYẾN MẠI
Rạch và dẫn lưu áp-xe – đường trong miệng 1,000,000
Khâu tạo hình vết thương phần mềm không thiếu hổng tổ chức (dưới 5 cm) 2,000,000
Khâu tạo hình vết thương phần mềm không thiếu hổng tổ chức (trên 5 cm) 3,000,000
Khâu tạo hình vết thương phần mềm không thiếu hổng tổ chức 5,000,000
Phẫu thuật cắt lợi xơ, bộc lộ răng 1,000,000
Nắn chỉnh, cắm lại răng sau chấn thương 1-2 răng 1,500,000
Nắn chỉnh, cắm lại răng sau chấn thương trên 2 răng 2,500,000
Phẫu thuật cắt chóp trám ngược răng cửa 2,500,000
Phẫu thuật cắt chóp trám ngược răng hàm nhỏ 3,000,000
Phẫu thuật cắt chóp trám ngược răng hàm lớn 5,000,000