BẢNG GIÁ CHỮA CƯỜI HỞ LỢI

TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ
Điều trị cười hở lợi làm dài thân răng 20,000,000
Điều trị cười hở lợi Lip repositioning 15,000,000
Điều trị cười hở lợi kết hợp làm dài thân răng và Lip repositioning 30,000,000

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN CƯỜI HỞ LỢI