BẢNG GIÁ PHỤC HÌNH THÁO LẮP – RĂNG GIẢ THÁO LẮP

TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ KHUYẾN MẠI
Hàm nhựa bán phần, 1 răng (hàm tạm) 700,000
Hàm giả tháo lắp cả trên và duới 14,000,000
Hàm giả toàn hàm, hàm dưới 8,000,000
Hàm giả toàn hàm, hàm trên 7,000,000
Nền hàm nhựa có lưới 1,000,000
Hàm giả tháo lắp bán phần nhựa mềm Biosoft 2,500,000
Hàm giả tháo lắp bán phần nhựa cứng (Chưa có răng) 1,800,000
Hàm khung Cr – Co 3,500,000
Hàm khung Titan 5,500,000
Hàm khung liên kết Cr – Co 5,000,000
Hàm khung liên kết Titan 7,000,000
Mão lồng 1,200,000
Mắc cài đơn 1,200,000
Mắc cài đôi 1,700,000
Mắc cài bi 2,000,000
Răng nhựa Việt Nam 200,000
Răng nhựa ngoại 500,000
Răng Composite 800,000
Răng sứ 1,200,000
Vá hàm toàn hàm bị gãy 1,200,000
Vá hàm bán hàm bị gãy 900,000
Thay thế răng mất hay răng gãy(mỗi răng) 1,200,000
Thêm răng vào hàm giả ( mỗi răng) 1,200,000
Thay thế tất cả các răng và nhựa trên khung kim loại 700,000
Sửa hoặc thay móc bị gãy, hàm nhựa 900,000
Thay móc hàm khung 1,500,000
Đệm hàm 1,500,000